Kvit fluespray 400 ml

Varenr.: 9035266

129,00/stk 322,50 pr. kg
  • Kvit fluespray bekæmper effektivt og lugtfrit fluer og hvepse indendørs og omkring huset
  • Sprøjtes direkte på insekterne og deres opholdssteder
  • Produktet har ingen langtidseffekt
  • Indeholder 400 ml
Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 18. mar 2019 20:22

Bekæmper hurtigt og effektivt fluer i stuer, køkkener, soveværelser, satlde og andre lukkede rum. Akvarier bør overdækkes og fuglebure fjernes. Hvepsebo behandles om aftenen, når alle hvepsene er i boet. Sprøjt direkte op i indflyvningshullet.


  • Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.
  • Insektmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
  • RÅDGIVNING ved anvendelse af bekæmpelsesmidler: Kontakt jem & fix kundeservice: på tlf. 79 42 59 42 eller e-mail
    kundeservice@jemfix.com

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare

Yderst brandfarlig aerosol (H222). Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning (H229). Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). 

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hold beholderen tæt lukket (P233). Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt (P210). Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder (P211). Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug (P251). Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse (P280).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338). Anvend skum til brandslukning (P378). Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/ 122 °F (P410 + P412). Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt (P403 + P235). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler (P501).