Kvit fluespray 400 ml

Varenr.: 9035266

81,95/stk 204,88 pr. kg
  • Kvit fluespray bekæmper effektivt fluer og hvepse indendørs
  • Sprøjtes direkte på insekterne og kan bruges mod hvepsebo, hvor der sprøjtes direkte i indflyvningshullet
  • Indeholder 400 ml

Kvit fluespray mod fluer og andre flyvende insekter

Kvit fluespray bekæmper hurtigt og effektivt fluer og andre flyvende insekter i både private hjem samt hospitaler, restauranter og butikker. Fluesprayen er til indendørs brug, og den kan også bruges mod hvepsebo, hvor den sprøjtes direkte op i indflyvningshullet. Behandling af hvepsebo skal ske om aftenen, når alle hvepsene er i boet. 

Ved behandling indendørs bør akvarier overdækkes og fuglebure fjernes. Fluesprayen indeholder 400 ml. 

Hvor kan Kvit fluespray bruges?

Fluesprayen kan bruges til at bekæmpe fluer og flyvende insekter indendørs. Den kan også anvendes mod hvepsebo. 

Hvornår bruges fluesprayen?

Den kan anvendes året rundt, men har den mest optimale virkning i marts til september. 

Hvordan bruges den?

Fluesprayen sprøjtes direkte på fluer og flyvende insekter indendørs, og behandlingen kan gentages, hvis det er nødvendigt. Den kan også bruges i hvepsebo, hvor den sprøjtes direkte ind i indflyvningshullet. Behandling af hvepseboet er bedst om aftenen i mørke, hvor hvepsene er i boet, så er de mindst aktive. 

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten. Insektmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. RÅDGIVNING ved anvendelse af bekæmpelsesmidler: Kontakt jem & fix kundeservice: på tlf. 79 42 59 42 eller e-mail kundeservice@jemfix.com
 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare

Yderst brandfarlig aerosol (H222). Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning (H229). Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). 

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hold beholderen tæt lukket (P233). Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt (P210). Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder (P211). Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug (P251). Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse (P280).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338). Anvend skum til brandslukning (P378). Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/ 122 °F (P410 + P412). Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt (P403 + P235). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler (P501). 

Specifikationer

Indhold 400 ml
Bekæmper Insekter