Kvit® D mod myrer og skægkræ 300 ml

Varenr.: 9060236

Kvit® D mod myrer og skægkræ 300 ml

Varenr.: 9060236
  • Kvit® D spray bruges til bekæmpelse af krybende insekter såsom myrer, skægkræ og lignende
  • Insektmidlet anvendes ved, at der sprayes, hvor der er problemer
  • Tilsat blomsterduft
  • Indhold: 300 ml
102.00

Varebeskrivelse

Kvit® D mod myrer og skægkræ 300 ml

Kvit® D spray bruges til bekæmpelse af krybende insekter såsom myrer, skægkræ og lignende. Med Kvit® D kan du spraye insektmiddel direkte på områder, hvor du oplever problemer med krybende insekter, såsom myrer, skægkræ og lignende. Produktet er tilsat blomsterduft.

Indhold: 300 ml.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare 
H222 Yderst brandfarlig aerosol. 
H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. 
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. 
EUH 208 Indeholder dipenten. Kan udløse allergisk reaktion. 

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P261 Undgå indånding af damp/spray/tåge. P273 Undgå udledning til miljøet. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C / 122°F. P501 Indholdet / beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale affaldsregulativer.

PROTECT_HOME

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 300 ml
Bekæmper Myrer, skægkræ m.m.

Dokumentation