Kontaktspray 400 ml - Autozone

Varenr.: 9052320

Kontaktspray 400 ml - Autozone

Varenr.: 9052320
  • Autozone kontaktspray fortrænger vand og fugt, og den løsner samtidig eventuel rust samt smører mekaniske dele, så de løsner sig
  • Den efterlader en beskyttende hinde, som beskytter mod rust og fremtidig fugtdannelse
  • Kontaktsprayen er velegnet til benzinmotorer, som har startproblemer på grund af fugt og vand
  • Påføres de påvirkede dele og skal virke i min. 2 minutter, hvorefter fugten er væk, og den mekaniske del løsnet
  • Indeholder 400 ml
42.00

Varebeskrivelse

Kontaktspray fortrænger fugt og løsner rust

Autozone kontaktspray er velegnet til benzinmotorer, som har startproblemer på grund af fugt og vand. Kontaktsprayen fortrænger nemlig vand og fugt, og den virker også som smøremiddel, der løsner rust og smører og løsner mekaniske dele. Den efterlader en beskyttende hinde, som beskytter mod rust og fremtidig fugtdannelse.

Kontaktsprayen påføres på de påvirkede dele og skal virke i minimum 2 minutter. Herefter er fugten fortrængt, og den mekaniske del er løsnet. Behandlingen kan gentages, hvis det er nødvendigt.

Indeholder 400 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket: 

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png

Fare 
EUH208 Indeholder REACTION PRODUCTS OF BIS(4-METHYLPENTAN-2-YL)DITHIOPHOSPHORIC ACID WITH PHOSPHORUS OXIDE, PROPYLENE OXIDE AND AMINES, C12-14 ALKYL (BRANCHED). Kan udløse allergisk reaktion. 
H222 Yderst brandfarlig aerosol. 
H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. 
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. 
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P261 Undgå indånding af spray. P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P273 Undgå udledning til miljøet. P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. P312 Ring til GIFTLINJEN/ læge i tilfælde af ubehag. P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. P405 Opbevares under lås. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C / 122 °F. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

AUTOZONE Logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 400 ml
Mærke Autozone
Bruges til Bilpleje
Type Kontaktspray

Dokumentation