Julegaver byttes frem til 31/1-22 - husk blot kvitteringen. Læs mere om bestilling/levering inden jul her.

Vær med til at vise hensyn. Læs mere om at handle i jem & fix her.

Kontaktspray 400 ml - Autozone

Varenr.: 9052320

39,95/stk 199,75 pr. ltr
  • Autozone kontaktspray fortrænger vand og fugt, og den løsner samtidig eventuel rust samt smører mekaniske dele, så de løsner sig
  • Den efterlader en beskyttende hinde, som beskytter mod rust og fremtidig fugtdannelse
  • Kontaktsprayen er velegnet til benzinmotorer, som har startproblemer på grund af fugt og vand
  • Påføres de påvirkede dele og skal virke i min. 2 minutter, hvorefter fugten er væk, og den mekaniske del løsnet
  • Indeholder 400 ml

Kontaktspray fortrænger fugt og løsner rust

Autozone kontaktspray er velegnet til benzinmotorer, som har startproblemer på grund af fugt og vand. Kontaktsprayen fortrænger nemlig vand og fugt, og den virker også som smøremiddel, der løsner rust og smører og løsner mekaniske dele. Den efterlader en beskyttende hinde, som beskytter mod rust og fremtidig fugtdannelse.

Kontaktsprayen påføres på de påvirkede dele og skal virke i minimum 2 minutter. Herefter er fugten fortrængt, og den mekaniske del er løsnet. Behandlingen kan gentages, hvis det er nødvendigt.

Indeholder 400 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. (H222)
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229)
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P261 Undgå indånding af damp/spray. P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P280 Bær øjenbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P312 Ring til GIFTLINJEN/ læge i tilfælde af ubehag. P313 Søg lægehjælp. P405 Opbevares under lås. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C / 122 °F. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

AUTOZONE Logo.jpg

Specifikationer

Liter 400 ml
Mærke Autozone
Bruges til Bilpleje
Type Kontaktspray