Kontaktspray 400 ml - Autozone

Varenr.: 9052320

39,95/stk 199,75 pr. ltr
  • Autozone kontaktspray fortrænger vand og fugt, og den løsner samtidig eventuel rust samt smører mekaniske dele, så de løsner sig
  • Den efterlader en beskyttende hinde, som beskytter mod rust og fremtidig fugtdannelse
  • Kontaktsprayen er velegnet til benzinmotorer, som har startproblemer på grund af fugt og vand
  • Påføres de påvirkede dele og skal virke i min. 2 minutter, hvorefter fugten er væk, og den mekaniske del løsnet
  • Indeholder 400 ml

Kontaktspray fortrænger fugt og løsner rust

Autozone kontaktspray er velegnet til benzinmotorer, som har startproblemer på grund af fugt og vand. Kontaktsprayen fortrænger nemlig vand og fugt, og den virker også som smøremiddel, der løsner rust og smører og løsner mekaniske dele. Den efterlader en beskyttende hinde, som beskytter mod rust og fremtidig fugtdannelse.

Kontaktsprayen påføres på de påvirkede dele og skal virke i minimum 2 minutter. Herefter er fugten fortrængt, og den mekaniske del er løsnet. Behandlingen kan gentages, hvis det er nødvendigt.

Indeholder 400 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. (H222)
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229)
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251).  VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338).
Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. (P410+P412). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

AUTOZONE Logo.jpg