Kontaktlim 40 ml - Stabile

Varenr.: 9049752

27,95/stk
  • Stabile kontaktlim til limning af mange forskellige materialer som gummi, tekstiler, læder, træ og glas
  • Limen påføres materialerne, som presses sammen, og de er fuld hærdet efter 24 timer
  • Der er 40 ml i tuben

Stabile kontaktlim 40 ml

Stabile kontaktlim til limning af mange forskellige materialer som gummi, tekstiler, læder, filt, træ, finér, melamin, gulvtæpper, glas og kork. Kontaktlimen påføres i et ensartet lag på de materialer, som skal limes sammen. Materialerne skal værre tørre og fri for snavs, støv og fedt. Lad limen tørre i 10-15 minutter til overfladerne ikke klæber ved berøring. Herefter presses fladerne sammen og holdes under pres i 15-20 minutter. Maksimal hærdning/vedhæftning opnås efter 24 timer. Sørg for god udluftning i rummet. 

Der er 40 ml i tuben.

Produktdetaljer:

  • Anvendelsestemp.: 18-25°C (tuben/limen bør have stuetemperatur +20˚C)
  • Rengøring: Acetone
  • Hærdning: Fuldt hærdet efter ca. 24 timer, afhængigt af temperatur og luftfugtighed
  • Opbevaring: Tørt, køligt og frostfrit i original emballage

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

     

Fare

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)
Farlig ved hudkontakt eller indånding. (H312 + H332)
Forårsager hudirritation. (H315)
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. (H361)
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Indhent særlige anvisninger før brug. (P201). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. (P308+P313). Opbevares under lås. (P405). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

stabile.jpg

Specifikationer

Indhold 40 ml
Type Kontaktlim
Mærke Stabile
Anvendelse Universal