Kølervæske blå 2,5 liter - Autozone

Varenr.: 9064723

Kølervæske blå 2,5 liter - Autozone

Varenr.: 9064723
  • Kølervæske i blå, der beskytter kølesystemet og motoren mod korrosion og overophedning
  • Tilsat additiver, der beskytter kølesystemet
  • Indeholder 2,5 liter
78.00

Varebeskrivelse

Autozone kølervæske 2,5 liter

Autozone kølervæske beskytter kølesystemet og motoren mod korrosion og overophedning. Kølervæsken kan anvendes til biler med aluminiumstopstykker. Indeholder 2,5 liter.

Blandingsforhold

1 liter kølervæske til 1 liter vand. Frostsikker til -38 grader. 
1 liter kølervæske til 2 liter vand. Frostsikker til -20 grader.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/kith25i3/ghs08_sundhedsfarer.png

Advarsel

Farlig ved indtagelse. (H302) 
Forårsager hudirritation. (H315) 
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) 
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373) 
Indånd ikke damp. (P260) Vask hænderne grundigt efter brug. (P264) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse. (P280) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305 + P351 + P338) Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337 + P313)

AUTOZONE Logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 2,5 liter
Mærke Autozone
Type Kølervæske

Dokumentation