Klorin original 750 ml

Varenr.: 9051740

15,00/stk 20,00 pr. ltr
  • Klorin original kan bruges til blegning, rengøring og desinficering
  • Fjerner 99,9% af alle bakterier for en hygiejnisk rengøring
  • Brug den på badeværelset eller til rengøring af mopper og opvaskebørster samt til vasketøjet
  • Indeholder 750 ml
  • Anvendes ikke på uld, silke, læder eller kunstfiber og skal undgås på sølv, aluminium og ikke rustfrit stål

Klorin til rengøring og desinficering

Klorin er et effektivt middel til at gøre hygiejnisk rent. Den både bleger, desinficerer og rengør, så der fjernes 99,9% af alle bakterier. Den kan også bruges til at gøre vasketøjet hvidt og hygiejnisk rent.  Brug den i toilettet, badeværelset eller til rengøring af plast og rustfrie vandtanke i båd og campingvogn samt til rengøring af rengøringsredskaber som mopper og opvaskebørster.

Må ikke anvendes på uld, silke, læder og kunstfiber og skal undgås på sølv, aluminium og ikke rustfrit stål. Indeholder 750 ml.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

 

Advarsel

Forårsager hudirritation. (H315)
Forårsager alvorlig øjenskade. (H318)
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305/351/338) Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. (P310-a) VED KONTAKT MED HUDEN:(P302) Skyl/brus huden med vand. (P353)

Specifikationer

Indhold 750 ml
Bruges til Desinficering
Type Klorin