Klor WeekTab langsomklor 1 kg - Swim & Fun

Varenr.: 9032813

Klor WeekTab langsomklor 1 kg - Swim & Fun

Varenr.: 9032813
  • Swim & Fun Klor WeekTab langsomklor bruges til at vedligeholde rent poolvand
  • Vandet renses og desinficeres først med hurtigklor, og herefter kan du holde vandet rent med denne langsomklor
  • Er i tablet-form med 20 gram i hver og 50 stk. i beholderen (1 kg i alt)
  • Tilsættes ugentligt for at holde vandet rent, og her kan du bruge kemikalie-dispenseren (varenr. 9032812)
89.75

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Klor WeekTab langsomklor til vedligeholdelse af poolvand

Swim & Fun Klor WeekTab er en langsomklor, der bruges til at vedligeholde rent poolvand. Rengør først vandet med Klor Starter hurtigklor (varenr. 9031582) og hold det efterfølgende rent med Klor WeekTab. Det giver det bedste resultat. Langsomkloret er i tablet-form, og der er 20 gram i hver tablet og 50 stk. i beholderen (1 kg i alt). Tabletterne indeholder stabilisator, som modvirker nedbrydning fra solens UV-stråler.

Klor WeekTab tilsættes ugentligt, og her kan du bruge kemikalie-dispenseren (varenr. 9032812).

Klor WeekTab leveres i en beholder med børnesikret låg.

 

Du finder tilbehør til pool og din nye pool her.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

   

Advarsel
Farlig ved indtagelse. (H302) 
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) 
Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335) 
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410) 
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. (P270). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338). Opbevares under lås. (P405). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501). 

Swim_Fun

Specifikationer

Type Værdi
Type Vandpleje

Dokumentation