Klor Starter hurtigklor 20 gr tabs 1 kg - Swim & Fun

Varenr.: 9047035

Klor Starter hurtigklor 20 gr tabs 1 kg - Swim & Fun

Varenr.: 9047035
  • Swim & Fun Klor Starter hurtigklor bruges til effektiv desinficering af poolvandet
  • Kan bruges ved opstart eller som chokbehandling, hvis der er belægninger eller vandet er mat og uklart
  • Denne udgave er i tablet-form, og der er 20 gram i hver tablet, og 50 stk. i beholderen (1 kg i alt)
  • Anbefales at bruges sammen med langsomklor for det bedste resultat og kan kommes i kemikalie-dispenser (varenr. 9032812)
  • Leveres i beholder med børnesikret låg
119.00

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Klor Starter hurtigklor i tablet-form

Swim & Fun Klor Starter hurtigklor bruges til at desinficere poolvandet, når poolen lige er blevet fyldt, eller når der er opstået et problem med fx belægning eller mat og uklart vand. Denne udgave er i tablet-form, og Klor Starter hurtigklor findes også i granulat-udgave (varenr. 9031582). Der er 20 gram i hver tablet, og der er 50 tabletter svarende til 1 kg i beholderen. Tabletten indeholder stabilisator, som modvirker nedbrydning fra solens UV-stråler.

Det anbefales at bruge Klor Starter hurtigklor sammen med langsomklor for at få det bedste resultat. Kan med fordel bruges i kemikalie-dispenser (varenr. 9032812).

Dosering:

  • Opstart/chokbehandling: 4 tabletter pr. 10000 liter vand
  • Vedligehold: 1-2 tabletter pr. 10000 liter vand

Leveres i beholder med børnesikret låg.

 

Du finder langsomklor og andet tilbehør til pools samt din nye pool her.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Advarsel
Farlig ved indtagelse. (H302) 
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) 
Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335) 
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410) 
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. (P270). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338). Opbevares under lås. (P405). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501). 

Swim_Fun

Specifikationer

Type Værdi
Type Vandpleje

Dokumentation