Karburatorvæske - 1 liter

Varenr.: 9044087

39,95/stk
  • Fjerner kondensvand fra benzintanken, så du undgår karburatoris
  • Indeholder 1 liter

Karburatorvæske

Fjerner kondensvand fra benzintanken, så du undgår tilisning af karburatoren. 

1 liter karburatorvæske til 30 liter benzin.

  • Indeholder 1 liter

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Meget brandfarlig væske og damp. (H225) 
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210) Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280) Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+313) Opbevares på et godt velventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. (P403+233) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. (P501)

AUTOZONE Logo.jpg

Specifikationer

Liter 1 liter
Type Karburatorvæske