Kalkfjerner 750 ml - Welldone

Varenr.: 9055699

10,00/stk 13,33 pr. ltr
  • Welldone kalkfjerner opløser nemt kalk og er effektiv til kaffemaskiner og el-kedler
  • Let at anvende og kræver ikke opvarmning eller kogning
  • Indeholder 750 ml

Welldone kalkfjerner til el- og kaffemaskiner

Welldone kalkfjerner opløser med lethed alt kalk og er effektiv til kaffemaskiner og el-kedler. Det er let at anvende og kræver ingen opvarmning eller kogning. 

Sådan anvendes Welldone kalkfjerner:

  • El-kedler: Hæld kalkfjerner i el-kedlen, så det dækker bunden eller varmelegemet. Effekten ses efter 2-3 minutter, og der skylles efter med koldt eller varmt vand. Skal fjernes indenfor 10 minutter.
  • Kaffemaskiner: Hæld ca. 1 dl kalkfjerner i og fyld op med vand, hvorefter blandingen køres igennem.

Kalkfjerneren må ikke bruges på syrefølsomme områder. 

Indeholder 750 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Kan ætse metaller.(H290)
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.(H314)

Opbevares utilgængeligt for børn.(P102) Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.(P280-hø) VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.(P303/361/353) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.(P305/351/338) I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.(P301/330/331) Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.(P310) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.(P501-A)