Imprægneringsspray 400 ml

Varenr.: 9000437

Imprægneringsspray 400 ml

Varenr.: 9000437
  • Imprægneringsspray bruges til at beskytte stof og læder mod fugt og tilsmudsning
  • Kan anvendes på fx læder, telte, fodtøj, tekstiler og lignende
  • Indeholder 400 ml
42.00

Varebeskrivelse

Imprægneringsspray til læder og stof

Imprægneringsspray bruges til at beskytte stof og læder mod fugt og tilsmudsning. Den kan anvendes på fx læder, telte, fodtøj, tekstiler og lignende. Den sprayes på.

Indeholder 400 ml.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

   

  

Fare

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H315 Forårsager hudirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 400 ml
Type Imprægneringsspray
Bruges til Stof og læder

Dokumentation