Imprægneringsspray 400 ml

Varenr.: 9000437

42,00/stk 105,00 pr. ltr
  • Imprægneringsspray bruges til at beskytte stof og læder mod fugt og tilsmudsning
  • Kan anvendes på fx læder, telte, fodtøj, tekstiler og lignende
  • Indeholder 400 ml

Imprægneringsspray til læder og stof

Imprægneringsspray bruges til at beskytte stof og læder mod fugt og tilsmudsning. Den kan anvendes på fx læder, telte, fodtøj, tekstiler og lignende. Den sprayes på.

Indeholder 400 ml.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

   

  

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. (H222)
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229)
Forårsager hudirritation. (H315)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.(P210) Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. (P211) Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251) Undgå udledning til miljøet. (P273) Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F (P410+P412) Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale forskrifter. (P501)

Specifikationer

Indhold 400 ml
Type Imprægneringsspray
Bruges til Stof og læder