Imprægneringsspray 400 ml.

Varenr.: 9000437

39,95/stk 99,88 pr. ltr

Beskytter stof og læder mod fugt og tilsmudsning. 400 ml

Lagerstatus blev indlæst sidst: 1. jun 2020 0:18

Imprægneringsspray til at beskytte stof og læder mod fugt og tilsmudsning. 400 ml

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

     

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilde. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Undgå udledning til miljøet. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F.