Hvepsespray 400 ml - Pest-Stop

Varenr.: 9053718

Hvepsespray 400 ml - Pest-Stop

Varenr.: 9053718
  • Pest-Stop hvepsespray mod hvepse og hvepsebo
  • Kan sprøjtes direkte på hvepsene, i deres bo eller op i flyvehullet
  • Med powerdyse, der sprøjter hurtigt og i store mængder
  • Det anbefales at behandle med hvepsespray efter solnedgang eller før solopgang, fordi der er hvepsene i boet
  • Indeholder 400 ml
129.00

Varebeskrivelse

Pest-Stop hvepsespray 400 ml

Pest-Stop hvepsespray bruges til at bekæmpe hvepse og hvepsebo. Den kan bruges direkte på hvepsene, i deres bo eller op i flyvehullet. For at få den bedste effekt sprøjtes der med 1-1,5 meters afstand. Behandlingen kan gentages efter et par dage. Hvepsesprayen har en powerdyse, som betyder, at midlet sprøjtes hurtigt ud og i store mængder.  

Det anbefales at bruge hvepsesprayen efter solnedgang eller før solopgang, fordi der opholder hvepsene sig i hvepseboet.

Indeholder 400 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

   https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.pnghttps://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.pnghttps://www.jemogfix.dk/media/1znh5wyw/ghs09_miljoefarlig.png

Fare 
Yderst brandfarlig aerosol. (H222) 
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229) 
Forårsager hudirritation. (H315) 
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336) 
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410) 
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210). Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. (P211). Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251). Undgå indånding af spray. (P261). Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271). Opbevares på et godt ventileret sted. (P403). Opbevares under lås. (P405). Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. (P410+P412). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501). EUH208 Indeholder PYRETHRIN Kan udløse allergisk reaktion. EUH208 Indeholder PERMETHRIN. Kan udløse allergisk reaktion.

Pest-Stop Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 400 ml
Bekæmper Insekter

Dokumentation