Julegaver byttes frem til 31/1-23 - husk blot kvitteringen. Læs mere om bestilling/levering inden jul her.

Grundrens 1 liter koncentrat - Luxi

Varenr.: 9037828

24,95/stk
  • Luxi grundrens bruges til rengøring af overfladen inden malerarbejde
  • Den fjerner snavs, voks, sæberester og nikotin, og den kan bruges på alle overflader, der tåler vand
  • Grundrensen kan også bruges til rengøring af pensler og malerruller og til almindelig rengøring inde og ude
  • Det er en koncentreret udgave, som skal opblandes inden brug
  • Produceret af Flügger Denmark A/S og indeholder 1 liter

Koncentreret grundrens til rengøring inden malerarbejde

Denne Luxi grundrens bruges til rengøring inden malerarbejde indendørs. Den fjerner snavs, voks, sæberester og nikotin. Den kan bruges på alle overflader, der kan tåle vand som fx beton, vinyl, metal og tidligere malede overflader. Grundrensen kan også bruges til rengøring af pensler og malerruller, ligesom den kan anvendes til almindelig rengøring inde og ude. 

Det er koncentreret grundrens, der skal opblandes inden brug. Indeholder 1 liter. 

Produceret af Flügger Denmark A/S.
 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:


Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Vask hænder/eksponeret hud grundigt efter brug. (P264). Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313).

LUXI.jpg

Specifikationer

Indhold 1 liter
Mærke Luxi