Grohe Fresh tabs WC tabletter 2 stk.

Varenr.: 9041656

Grohe Fresh tabs WC tabletter 2 stk.

Varenr.: 9041656
  • Grohe Fresh tabs WC tabletter bruges til rengøring af indbygningscisterner
  • Det er en 2-i-1 tablet, som både rengør og opløser kalk
  • Der er 2 stk. tabs i en pakke, og de vejer hver 50 gram
69.95

Varebeskrivelse

Grohe Fresh tabs til indbygningscisterne

Grohe Fresh tabs bruges til rengøring af indbygningscisterner, og de gør det nemt at holde toiletcisternen ren. Tabsene er en 2-i-1, som både rengør og opløser kalk. Grohe Fresh tabs indeholder ekstra kalkopløsningsmiddel, som fjerner kalkaflejringer i cisternen.

Der er 2 stk. tabs i en pakke, og de vejer hver 50 gram.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. P273 Undgå udledning til miljøet. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P362 Alt tilsmudset tøj tages af.

Grohe_logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 2 stk.
Bruges til Toilet
Type WC blok

Dokumentation