Grønne Fingre have-/hækgødning 15 kg

Varenr.: 9059873

Grønne Fingre have-/hækgødning 15 kg

Varenr.: 9059873
  • Have-/hækgødning er en klorfattig gødning med kalk og vigtige mikronæringsstoffer
  • Skånsom overfor havens planter og er særligt velegnet til hække, træer, buske, blomsterbede og urtehave
  • Gødningen udstrøs i marts-april og igen i august-september
  • Indhold 15 kg. rækker til ca. 400 m²
  • OBS! Pga. kalken må denne gødning ikke anvendes til surbundsplanter
198.00

Varebeskrivelse

Grønne Fingre have-/hækgødning 15 kg

Klorfattig gødning med kalk og vigtige mikronæringsstoffer fra Grønne Fingre. Med et lavt klorindhold er gødningen skånsom overfor havens planter, og den er særligt velegnet til hække, træer, buske, blomsterbede og urtehave. 

Det anbefales at udstrø i marts-april, da gødningen giver en god startvækst, og igen i august-september, hvor gødningen sikrer optimale betingelser for god overvintring.

OBS! Pga. kalken må denne gødning ikke anvendes til surbundsplanter. Brug i stedet Grønne Fingre Rosen/Rhododendrongødning

Sådan anvendes gødningen:

Gødningen skal spredes omkring planterne og ikke direkte op ad stammen. Gødningen kultiveres 1-2 cm ned i jorden og gerne umiddelbart før regn eller vanding.

Posen indeholder 15 kg, der rækker til 400 m² og indeholder NPK 11-2-11.

Produktdetaljer:

  • Form: Granulat
  • Anvendelse: Havens planter
  • 15 kg
  • Rækker til ca. 400 m²
  • Gødningen indeholder: 11% kvælstof, 2% fosfor, 11% kalium, samt svovl, magnesium, bor, kobber og kalk

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+351+338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P273 Undgå udledning til miljøet.

Groenne fingre

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 15 kg
Form Granulat
Mærke Grønne Fingre
Type Have-/hækgødning
NPK NPK 11-2-11

Dokumentation

Info & guides