Grillrens 500 ml - Grillexpert

Varenr.: 9053673

Grillrens 500 ml - Grillexpert

Varenr.: 9053673
  • Grillexpert grillrens til rengøring af grillriste og grillkassetten
  • Kan anvendes til både glas og metal, og den kan derfor også bruges til brændeovnen
  • Indeholder 500 ml
10.00

Varebeskrivelse

Grillrens til rengøring af grillen

Denne Grillexpert grillrens bruges til rengøring af både grillriste og grillkassetten. Grillrensen kan bruges til både glas og metal, og du kan derfor også anvende den til brændeovnen.

Indeholder 500 ml. 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare 
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314) 
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280) VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl huden med vand. (P303 + P361 + P353) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. (P305 + P351 + P338 + P310) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

grillexpert

Specifikationer

Type Værdi
Mærke Grillexpert
Type Rengøring

Dokumentation

Info & guides