GORI 22 transparent trægrunder oliebaseret 2,5 liter

Varenr.: 9049890

389,00/stk 155,60 pr. ltr
 • GORI 22 oliebaseret grunder der modvirker dannelsen af råd og svamp i udendørs træværk
 • Kan bruges til fx vinduer, døre, hegn, carporte og beklædning
 • Giver en god vedhæftning for træbeskyttelsen, og der skal efterbehandles indenfor 2 uger
 • Kan bruges til nyt og gammelt træværk
 • Klar grunder, og der er 2,5 liter i spanden, som rækker til 10-15 m²
 • Før påføring: Det anbefales at sammenblande spande med forskellige produktionsnumre, for at udligne små farveforskelle

GORI 22 grunder til udendørs træværk

GORI 22 er en oliebaseret grunder, der kan bruges udendørs til nyt eller gammelt træværk. Grunderen giver god vedhæftning og bruges inden der behandles videre med træbeskyttelse. Har du grundet med GORI 22, skal der efterbehandles indenfor 2 uger med en træbeskyttelse gerne fra GORI. Grunderen beskytter dit træ mod råd og svamp og reducerer træets tendens til revnedannelse. Brug den til grunding af vinduer, døre, beklædninger, hegn, carporte og lignende. Denne GORI 22 grunder er klar, og der er 2,5 liter i spanden.

GORI 22 må ikke anvendes på krydsfiner.

GORI 22 til nyt og gammelt træværk

Har du nyt og ubehandlet træ, skal det altid grundes inden eller lige efter opsætning. Tryk- eller vakuumimprægneret træ behøver ikke grunding mod råd og svamp, med mindre træet har stået ubeskyttet i mere end 6 måneder. Tidligere behandlede træoverflader skal kun grundes på områder, hvor træbeskyttelsen er helt slidt væk, og træet fremstår bart.

GORI 22 findes også i en vandbaseret udgave, og du kan se vores trægrunder til udendørs brug her.

Før påføring:

 • Hvis du skal bruge flere spande af samme type til dit projekt, så anbefales du at sammenblande spandenes indhold inden påføring. Dette gøres for at udligne de små farveforskelle, som spande med forskellige produktionsnumre (batch numre) kan have, så du opnår et flot og ensartet resultat
 • Der skal røres let i spanden før og under brug
 • Produktet skal påføres i træets længderetning

Produktdetaljer:

 • Farveløs/klar
 • Indhold: 2,5 liter
 • Tørretid: ca. 4 timer - overmalbar efter 24 timer
 • Rækkeevne 4-6 m² pr. liter

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

H226 Brandfarlig væske og damp.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Brug egnede beskyttelseshandsker. Bær beskyttelse til øjne og ansigt. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå udledning til miljøet. Vask grundigt efter brug. Udslip opsamles. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. (P102, P101, P280, P210, P273, P264, P391, P301 + P310, P331, P362 + P364, P305 + P351 + P338, P310, P405, P501). Indeholder Kulbrinte, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, < 2 % aromater Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-ethylhexyl) ether. Indeholder 3-iod-2-propynyl-butylcarbamat, permethrin (ISO) og propiconazol (ISO).
Kan udløse allergisk reaktion.

Gori.jpg

Specifikationer

Indhold 2,5 liter
Dækkeevne m2 pr. liter 4-6 m²
Tørretid ca. 4 timer
Mærke GORI
Anvendelse Grunding af træ
Farve Klar
Baseret på Oliebaseret