Gasdåse 220 gram

Varenr.: 9056900

34,50/stk
  • Gasdåse med et miks af butan- og propangas
  • Indeholder 220 gram

Gasdåse med 220 gram gas

Denne gasdåse indeholder et miks af butan- og propangas. Der er 220 gram i dåsen.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare
Yderst brandfarlig gas. (H220)
Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. (H280)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210) Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen. (P377) Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted. (P410 + P403) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

Specifikationer

Type Gas