Flydende Rens-let citron 750 ml

Varenr.: 9059307

10,00/stk 13,33 pr. ltr
  • Flydende Rens-let med citronduft fjerner effektivt kalk og snavs
  • Kan anvendes til daglig rengøring af fx håndvask, fliser og brusekabine
  • Fjerner hurtigt kalk, fedt og snavs og efterlader overfladen skinnende ren og vandafvisende
  • Indeholder 750 ml

Flydende Rens-let med citronduft 

Flydende Rens-let er både effektiv som rengøringsmiddel og kalkfjerner, da den både fjerner kalk, fedt og snavs og efterlader overfladen skinnende ren med en vandafvisende overflade - uden aftørring. Den effektive formel gør den anvendelig overalt - håndvask, fliser, brusekabine og mange andre steder i hjemmet.

Brugsanvisning:

Daglig rengøring: 1 del Flydende Rens-let til 10 dele vand

Hovedrengøring: Brug koncentreret Flydende Rens-let på en svamp. Skyld efter med rent vand.

NB: Brug ikke Flydende Rens-let på terazzo og marmor. Undgå Flydende Rens-let på emaljerede overflader.

Undgå koncentreret brug af Rens-let på plast.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

 

Fare

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. 
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P301+P330+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P405 Opbevares under lås. P501 Indholdet afleveres hos autoriseret affaldshåndteringsanlæg.

Specifikationer

Indhold 750 ml
Type Afkalker
Bruges til Rengøring