Flue-stop fluespray 750 ml - Pest-Stop

Varenr.: 9053720

Flue-stop fluespray 750 ml - Pest-Stop

Varenr.: 9053720
  • Pest-Stop flue-stop fluespray bruges mod både flyvende og kravlende insekter
  • Kan anvendes mod fx fluer, myg og hvepse, og ved hvepse kan der sprøjtes direkte i deres bo
  • Indeholder 750 ml
178.00

Varebeskrivelse

Pest-Stop flue-stop fluespray 750 ml

Bekæmp fluer, myg, hvepse og andre flyvende og kravlende insekter med Pest-Stop flue-stop fluespray. Den kan bruges indendørs mod både flyvende og kravlende insekter. Ved flyvende insekter sprøjtes i alle retninger, så midlet fordeler sig jævnt i rummet. Ved bekæmpelse af hvepse kan der sprøjtes direkte i deres bo.

Fluesprayen kan også bruges mod kravlende insekter, hvor der sprøjtes på både insekter og deres opholdssteder.

Indeholder 750 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

    

   

Fare 
Yderst brandfarlig aerosol. (H222) 
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229) 
Forårsager hudirritation. (H315) 
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336) 
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410) 
Generelt Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210). Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. (P211). Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251). Undgå indånding af spray. (P261). Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271). Opbevares på et godt ventileret sted. (P403).  Opbevares under lås. (P405).  Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50  °C/122°F. (P410+P412).  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).  EUH208 Indeholder PYRETHRIN Kan udløse allergisk reaktion. EUH208 Indeholder PERMETHRIN. Kan udløse allergisk reaktion.

Pest-Stop Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 750 ml
Bekæmper Insekter

Dokumentation