Flocking Stick 1 kg - Swim & Fun

Varenr.: 9042190

Flocking Stick 1 kg - Swim & Fun

Varenr.: 9042190
  • Swim & Fun Flocking Stick sørger for, at du får det optimale ud af dit sandfilteranlæg
  • Bruges i sandfilteranlæggets skimmer eller alternativt i pumpens forfilter
  • Doseres automatisk, når anlægget kører
  • 8 stk. Flocking Sticks i pakken på hver 125 gram (1 kg i alt)
100.00

Varebeskrivelse

Flocking Sticks til optimering af sandfilteranlæg

Swim & fun Flocking Stick sørger for, at du får det optimale ud af dit sandfilteranlæg. Flocking Sticks bruges i sandfilteranlæggets skimmer eller alternativt i pumpens forfilter og optimerer sandfilteranlæggets effektivitet, så det bliver i stand til at opfange de meget små støv- og svæveartikler, der ellers kan medføre uklart poolvand.

Flokningsmidlet bliver automatisk doseret, mens anlægget kører. Der er 8 Flocking Sticks i pakken på hver 125 gram (1 kg i alt).

 

Du finder din nye pool her samt pooltilbehør.


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager alvorlig øjenskade.(H318)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.(P280-øa) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen.(P305/351/338) Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.(P310-a)

Swim_Fun

Specifikationer

Type Værdi
Type Sandfilter

Dokumentation