Finish opvasketabs 100 stk.

Varenr.: 9064330

Finish opvasketabs 100 stk.

Varenr.: 9064330
  • Kraftfulde opvasketabs til opvaskemaskinen
  • Rengør effektivt glas, bestik og service
  • Pakke med 100 tabs
     
78.75

Varebeskrivelse

Finish opvasketabs 100 stk.

Kraftfulde opvasketabs til opvaskemaskinen, der effektivt rengør glas, fade, gryder og service. Pakke med 100 tabs.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+351+338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 100 stk.
Bruges til Opvaskemaskine
Type Opvasketabs