Fælgrens 500 ml med farveindikator - Autozone

Varenr.: 9052315

Fælgrens 500 ml med farveindikator - Autozone

Varenr.: 9052315
  • Autozone fælgrens fjerner effektivt og skånsomt bremsestøv, skidt og snavs fra alle typer af fælge
  • Fælgrensen er med farveindikator, og den skifter til en dyb lilla farve, når snavset er opløst
  • Når fælgrensen er blevet lilla, kan det skylles af med højtryksrenser eller haveslange
  • Er fælgene meget beskidte, kan behandlingen gentages
  • Indeholder 500 ml
  • Bemærk: Fælgene må ikke være varme ved påføring af fælgrens
29.75

Varebeskrivelse

Fælgrens med farveindikator til rengøring af fælge

Autozone fælgrens til rengøring af alle typer af fælge. Fælgrensen fjerner effektivt og skånsomt bremsestøv, skidt og snavs uden at skade fælge eller hjulkapsler. Den er syrefri og pH-afbalanceret.

Det smarte ved denne fælgrens er, at den er med farveindikator. Det gør det nemt at se, hvornår bremsestøv og skidt er opløst, og den er klar til at blive skyllet af. Spray fælgrens på hele fælgen (undgå bremseskiver og andre bremsekomponenter). Lad rensen virke, indtil den er skiftet til en dyb lilla farve. Det betyder, at skidtet er opløst, og du kan skylle rensen af med en højtryksrenser eller haveslange. Rensen må ikke tørre ind på fælgen. Vask eventuelt efterfølgende med sæbevand og en autosvamp eller -børste.

Er fælgene meget beskidte, kan behandlingen gentages. Indeholder 500 ml.

Bemærk: Fælgene må ikke være varme ved påføring af fælgrens.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af dampe/ spray. P264 Vask forurenet hud grundigt efter brug. P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

AUTOZONE Logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 500 ml
Mærke Autozone
Bruges til Bilvask
Type Fælgrens

Dokumentation