Fælgrens 500 ml - Autozone

Varenr.: 9052301

10,00/stk 20,00 pr. ltr
  • Autozone fælgrens er en effektiv rengøringsskum til at rengøre fælge og hjulkapsler for snavs, fedt og bremsestøv
  • Kan bruges på alufælge, lakerede fælge, kromfælge og hjulkapsler
  • Med super flow dyse, som gør det muligt at arbejde med dåsen på hovedet
  • Test fælgrens på et ikke synligt sted før brug
  • Indeholder 500 ml

Fælgrens til rengøring af fælge og hjulkapsler

Autozone fælgrens er en effektiv måde at få bugt med beskidte fælge og hjulkapsler. Det er en rengøringsskum, som kan anvendes på alufælge, lakerede fælge, kromfælge og hjulkapsler, og den fjerner nemt selv det mest genstridige snavs, fedt og bremsestøv. Dåsen har en super flow dyse, som gør det muligt at arbejde med dåsen på hovedet, så der nemt kan påføres skum overalt.

Fælgrens bruges ved at ryste dåsen grundigt før brug, og herefter sprayes fælgrens direkte på den snavsede overflade i et jævnt lag. Lad skummen virke i ca. 2 minutter (skummen må ikke tørre ud). Rengør overfladen med en autobørste, indtil snavsen er løsnet. Skyl overfladen grundigt med rent vand – brug evt. en haveslange. Gentag om nødvendigt behandlingen. Test produktet på et ikke synligt sted før endelig behandling.

Dåsen indeholder 500 ml.

Vigtigt: Fjern omgående fælgrens fra lakerede eller malede overflader.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. (H222)
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229)
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210). Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338). Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F. (P410+P412).

AUTOZONE Logo.jpg