Fælgrens 500 ml - Autozone

Varenr.: 9042088

Fælgrens 500 ml - Autozone

Varenr.: 9042088
  • Til rengøring af stål- og alufælge
  • Indeholder 500 ml
24.75

Varebeskrivelse

Fælgrens 500 ml

Rengør effektivt aluminium, stål og lakerede fælge for salt, tjære, bremsestøv mm. 

Indeholder 500 ml.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af dampe/ spray. P264 Vask forurenet hud grundigt efter brug. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. 
 

AUTOZONE Logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 500 ml
Mærke Autozone
Bruges til Bilvask
Type Fælgrens

Dokumentation