Julegaver byttes frem til 31/1-23 - husk blot kvitteringen. Læs mere om bestilling/levering inden jul her.

Effektlak sølvglitter 200 ml

Varenr.: 9061492

29,50/stk
 • Effektlak med sølvglitter kan bruges til dekorative formål
 • Anvendes på overflader af træ, metal, glas, sten og plastik
 • Rækkeevne op til 0,5-0,7 m² pr. dåse
 • Dåsen indeholder 200 ml

Effektlak sølvglitter 200 ml

Effektlak med sølvglitter kan anvendes på overflader af træ, metal, glas, sten og plastik og bruges til dekorative formål. Dåsen indeholder 200 ml.

Fremgangsmåde:

 • Rengør overfladen og slib den let. Overfladen skal være tør og fri for fedt og snavs.
 • Sørg for afdækning af området omkring emnet, hvor lakken skal sprayes på. Dåsen omrystes grundigt i to minutter før brug.
 • Test på et ikke synligt sted, inden endelig påføring

Produktdetaljer:

 • Arbejdstemperatur: 18-25 °C
 • Sprayafstand: 20-30 cm
 • Overfladetør efter ca. 10 minutter
 • Efterfølgende lag kan påføres efter 30 minutter
 • Fuldt hærdet efter 24 timer
 • Rækkeevne op til 0,5-0,7 m² pr. dåse
 • Efter brug vendes bunden på dåsen i vejret, og der sprayes i flere sekunder til dysen er tom
 • Holdbarhed: 5 år fra produktionsdato.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H222, H229)
Forårsager hudirritation. (H315)
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412)
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210) Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251) Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. (P410+P412)

 

Specifikationer

Rækkeevne pr. dåse 0,5-0,7 m²
Indhold 200 ml
Tørretid 24 timer
Anvendelse Dekoration
Farve Sølv