ECOstyle HvepseFri skumspray 500 ml

Varenr.: 9065148

ECOstyle HvepseFri skumspray 500 ml

Varenr.: 9065148
  • ECOstyle Hvepsefri spray bekæmper hvepse i hvepseboet
  • Skummer op, så hele hvepseboet fyldes op
  • Hvepsene dør, når de kommer i kontakt med skummet
  • Det virker også mod hvepse, der returnerer til boet, så lad det hænge en dag efter behandling
  • Det anbefales at spraye om aftenen, når hvepsene er i boet og er rolige
  • Indeholder 500 ml
299.00

Varebeskrivelse

ECOstyle HvepseFri skumspray 500 ml

Bekæmp hvepsene i deres bo med denne ECOstyle HvepseFri skumspray. Spray skum direkte ind i boet i 10-12 sekunder eller indtil det er fyldt. Skum er den bedste løsning, når man kan komme til hvepseboet, eller hvis hvepsene har etableret sig i jorden. Med HvepseFri kan du nemt og hurtigt slippe af med hvepsene. Midlet indeholder et udtræk af krysantemumblomsten (naturpyrethrum), og det virker hurtigt.

Opnå det bedste resultat ved at behandle om aftenen, hvor hvepsene er i boet og er rolige. HvepseFri sprøjtes direkte ind i boet med forlængerrøret. Når hvepseboet er fyldt med skum, kan hvepsene ikke komme ud, og når de rører ved skummet, dør de. Det virker også på hvepse, som returnerer til boet efterfølgende, så lad det gerne hænge i en dag med skummet i, inden du fjerner hvepseboet. 

ECOstyle Hvepsefri er klar til brug og indeholder 500 ml.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. (H222)  
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229)  
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)  
Indeholder parfumen limonene (1-methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene). Kan udløse allergisk reaktion. (EUH 208)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. (P210 + P211) Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251) Undgå udledning til miljøet. (P273) Udslip opsamles. (P391) Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. (P410 + P412) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

ECOstyle_logo_gul

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 500 ml
Bekæmper Hvepse

Dokumentation