ECOstyle FlueFri spray 500 ml

Varenr.: 9060110

ECOstyle FlueFri spray 500 ml

Varenr.: 9060110
  • FlueFri spray er beregnet til bekæmpelse af flyvende og krybende insekter indendørs
  • Kan anvendes mod fluer, hvepse, myg, flyvemyrer, sølvfisk, edderkopper m.m.
  • Giften kan sprøjtes direkte på insekterne, som vil dø øjeblikkeligt
  • Den har en langtidsvirkende effekt, så den kan bruges forebyggende ved at sprøjtes på hårde overflader, så insekterne vil dø efter kontakt med giften
  • Inkl. et smalt rør til mere nøjagtig sprøjtning, fx under paneler og lign.
  • Indhold: 500 ml
169.00

Varebeskrivelse

ECOstyle FlueFri spray til bekæmpelse af flyvende og krybende insekter

FlueFri spray er en allround insektspray, der er udviklet til indendørs bekæmpelse af flyvende og krybende insekter. Sprayen kan anvendes mod fluer, hvepse, myg, flyvemyrer, sølvfisk, edderkopper m.m., ved at giften sprøjtes direkte på insekterne, som derefter vil dø øjeblikkeligt. Sprayen har en langtidsvirkende effekt, så den kan også bruges forebyggende, ved at sprøjte gift på hårde overflader, fx lofter, vægge og gulve, hvorefter insekterne vil dø, når de har været i kontakt med giften. Vær opmærksom på at børn og husdyr først må færdes på behandlede områder, når væsken er tørret ind. 

Spraydåsen er inkl. et smalt rør, som kan bruges til mere nøjagtig sprøjtning, fx under paneler og lign.

Produktdetaljer:

  • Allround sprøjtegift
  • Anvendelse: Mod fluer, hvepse, myg, flyvemyrer, sølvfisk, edderkopper m.m.
  • Indholdsstoffer: Aktivstof: 0,4% w/w (4 g/l) pyrethrin I+II (udtræk fra krysantemumflasken)
  • Indhold: 500 ml

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare 
Yderst brandfarlig aerosol. (H222) 
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229) 
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) 
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336) 
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410) 
Indeholder (R)-p-Mentha-1,8-dien. Kan udløse allergisk reaktion (EUH208) Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210) Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. (P211) Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251) Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. (P261) Undgå udledning til miljøet. (P273) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis  dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313) Ved brand: Anvend pulver eller sand til brandslukning. (P370+P378) Udslip opsamles. (P391) Opbevares under lås. (P405) Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50° C/122° F. (P410+P412) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

Ecostyle Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 500 ml
Bekæmper Insekter

Dokumentation