EasyPool Mini poolpleje - Swim & fun

Varenr.: 9031273

EasyPool Mini poolpleje - Swim & fun

Varenr.: 9031273
  • Swim & Fun EasyPool Mini er en alt-i-én vandpleje til pools/havebassiner på 2000-10000 liter med filtersystem
  • Flyder på vandet og afgiver langsomtopløseligt klor, KlarPool og pH stabilisator til vandet
  • Holder vandet frisk - også når poolen ikke er i brug, fx når du er på ferie
  • Let at justere doseringen for at få det rette klorindhold
  • Virker i 1-2 måneder
289.00

Varebeskrivelse

EasyPool Mini alt-i-én vandpleje til pool

Swim & Fun EasyPool Mini er et automatisk system til poolpleje, som holder vandet frisk og rent i 1-2 måneder. EasyPool Mini flyder på vandet og afgiver langsomtopløseligt klor, KlarPool og pH stabilisator til vandet. Denne udgave er beregnet til pools fra 2000-10000 liter med filtersystem. Den holder poolvandet rent og modvirker også kalkbelægninger. Det anbefales, at vandet skal cirkuleres et par gange hver dag for at få den bedste virkning med EasyPool Mini.

EasyPool Mini er også velegnet til at holde vandet frisk, når poolen ikke er i brug, fx hvis du rejser på ferie. Det er let at justere doseringen, og det anbefales at tage en måling af klorindholdet efter tidligst 24 timer for at finde den rette dosering.

Du kan i denne video se, hvor nemt det er at bruge EasyPool Mini.

 

Leder du efter en ny pool, finder du den her.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Advarsel

Farlig ved indtagelse.(H302)
Kan forårsage irritation af luftvejene.(H335)
Forårsager alvorlig øjenirritation.(H319)
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.(H410)

Opbevares utilgængeligt for børn.(P102) Undgå udledning til miljøet.(P273) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.(P280) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen.(P305/351/338) Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.(P337/313) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.(P501-A) Supplerende oplysninger: Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigøres.

Swim_Fun

Specifikationer

Type Værdi
Type Vandpleje

Dokumentation