Duck toiletrens Aktiv-Gel citrus 750 ml

Varenr.: 9061391

12,00/stk 16,00 pr. ltr
  • Toiletrens fra Duck med en frisk duft af citrusfrugt
  • Duck toiletrens fjerner effektivt kalkaflejringer, mineralrester og pletter, så toilettet bliver skinnende rent
  • Med den unikke svaneformede hals, der gør det nemt at fordele produktet under kummens indvendige kant
  • Duck Aktiv-Gel citrus er svanemærket
  • Dunken indeholder 750 ml

Duck Aktiv-Gel toiletrens med duft af citrus 750 ml

Aktiv-Gel toiletrens fra Duck bruges til at gøre toiletkummen skinnende ren. Toiletrensen fjerner effektivt kalkaflejringer og pletter, og det har en desinficerende effekt, som dræber bakterier uden skadelige blegemidler. 

Dunken er med den patenterede, svaneformede hals, der gør det let at fordele produktet oppe under toiletkummens indvendige kant.

Duck Aktiv-Gel toiletrens er med en dejlig frisk duft af citrus.

Dunken indeholder 750 ml, og den er svanemærket.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H290 Kan ætse metaller.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Specifikationer

Indhold 750 ml
Bruges til Toilet
Type WC rens