Desinficerende servietter 10 stk.

Varenr.: 9057088

10,00/stk
  • Desinficerende servietter til både hænder og overflader
  • Kan bruges til at desinficere fx telefon, håndtag og andre overflader
  • Alkoholprocent på 75%
  • Der er 10 stk. i en pakke

Desinficerende servietter - 10 stk.

Desinficerende servietter bruges til at desinficere hænder og overflader som telefonen, håndtag og lignende. De har en alkoholprocent på 75%.

Der er 10 stk. i en pakke. 

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

H225 Meget brandfarlig væske og damp 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation
P102 Opbevares utilgængeligt for børn P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt P305 + P351 + P338 Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp

Specifikationer

Type Desinficerende servietter