Combitabs klorfri 20 g, 800 g - Swim & Fun

Varenr.: 9066249

Combitabs klorfri 20 g, 800 g - Swim & Fun

Varenr.: 9066249
 • Combitabs er den ultimative plejetablet, som desinficerer og giver rent og klart vand uden brug af klor
 • Det er en 3-i-1 tablet som i 3 faser renser vandet og forebygger belægninger
 • Der er 20 gram i hver tablet, og der er 50 stk. i beholderen - i alt 1 kg
 • Bruges i kemikaliedispenser eller alternativt i poolens skimmer
 • Brug 1 tablet pr. 1000 liter hver 3. dag
179.00

Varebeskrivelse

Combitabs tablet til klorfrit og rent poolvand 40 x 20 g (800 g) - Swim & Fun

Swim & Fun Combitabs er den ultimative plejetablet til klorfrit poolvand. Det er en 3-i-1 tablet, som desinficerer alle urenheder og giver rent og klart vand uden brug af klor. Tabletten forebygger også belægninger. Den unikke 3-fase tablet består af:

 • Den hvide fase giver hurtig desinfektion med aktiv ilt.
 • Den blå fase forstærker og forlænger desinfektionen og forebygger mod urenheder og belægninger.
 • Den orange fase modvirker udfældning af kalk og mineraler i vandet.

Der er 20 gram i hver tablet, og 40 stk. i beholderen - i alt 800 g. Tabletten lægges i kemikaliedispenseren eller alternativt i poolens skimmer. Den må ikke lægges direkte i poolen, da den kan afblege bunden. Ved opstart bruges 1 tablet pr. 1000 liter vand, og herefter 1 tablet pr. 1000 liter hver 3. dag. Det mest optimale er, at Combitabs tilføres ofte, men i mindre dosis.

Producenten Swim & Fun anbefaler følgende dosering:

 • 3000 liter pool: tilfør 1 tablet dagligt
 • 6000 liter pool: tilfør 2 tabletter dagligt
 • 12000 liter pool: tilfør 4 tabletter dagligt

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/5rulcvaq/ghs05_aetsende.png https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare

Farlig ved indtagelse. (H302) 
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314) 
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412) 

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Indånd ikke Pulver. (P260) I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. (P301+P312) VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl huden med vand. (P303+P361+P353) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338)

Swim_Fun

Specifikationer

Type Værdi
Type Vandpleje

Dokumentation