Bygge & Sanitet silikonefugemasse grå 300 ml - Stabile

Varenr.: 9029228

Bygge & Sanitet silikonefugemasse grå 300 ml - Stabile

Varenr.: 9029228
 • Stabile Bygge- & Sanitetssilikone bruges til fugning af samlinger både inde og ude
 • Kan anvendes i køkken og badeværelse fx ved toilet og brusekabiner samt omkring vinduer og døre
 • Hæfter på de fleste byggematerialer uden brug af primer, men kan ikke anvendes på fx beton og marmor
 • Danner en holdbar, elastisk gummifuge, der er UV- og vejrbestandig
 • Den er grå og indeholder 300 ml og påføres med fugepistol
34.50

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Bygge- & Sanitetssilikone i grå til fugning inde og ude

Stabile Bygge- & Sanitetssilikone kan bruges både inde og ude. Den anvendes til fugning af samlinger i køkken og badeværelse fx ved toilet og brusekabiner, ligesom den også kan bruges som bygningsfuge omkring vinduer og døre. Den hæfter på de fleste byggematerialer uden brug af primer. 

Det er en alsidig 1-komponent silikonefugemasse, som efter påføring danner en holdbar og elastisk gummifuge, som er UV- og vejrbestandig. 

Indeholder 300 ml, og den er grå. 

Begrænset anvendes på materialer: Stabile Bygge- & Sanitetssilikone kan ikke anvendes på beton, marmor, bly, kobber, galvaniseret stål, på overflader af PE, PP, PMMA, PC, PTFE og bitumenholdige overflader. Silikonen kan ikke anvendes til fugning/limning af akvarier og terrarier. 

Klargøring og behandling: Overfladerne skal være rene, tørre og faste. Det anbefales, at der bruges afdækningstape inden fugning for at beskytte tilstødende overflader. Silikonen påføres med en egnet fugepistol. Til glitning af fugen anvendes en glittepind fugtet i sæbevand. Udfør altid klæbetest på overfladen inden påføring. Fugedybden bør være halvdelen af fuges bredde. Ved dybere fuger bør der anvendes fugebagstop inden påføring af silikone.

Produktdetaljer:

 • Farve: Grå
 • Overmalbar: Nej
 • Arbejdstemperatur: 5-40°C
 • Skinddannelsestid: 5-10 min. ved 23°C/55% RH
 • Temperaturbestandighed: -50 - +120°C
 • Fugebevægelighed: +/- 20%.
 • Opbevaring: Tørt og frostfrit ved +5-25°C
 • Holdbarhed: 18 måneder fra produktionsdato

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager hudirritation. (H315) 
Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317) 
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) 
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412) 
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Undgå indånding af tåge / damp. (P261) Vask hænder grundigt efter brug. (P264) Bær øjenbeskyttelse / beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj. (P280) VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe. (P302+P352) Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. (P333+P313) Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

stabile

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 300 ml
Anvendelse Bygge- og sanitet
Farve Grå
Mærke Stabile

Dokumentation

Info & guides