Bremserens 500 ml - Autozone

Varenr.: 9052311

Bremserens 500 ml - Autozone

Varenr.: 9052311
  • Autozone bremserens anvendes til rengøring og affedtning af bremse- og koblingsdele
  • Fjerner effektivt bremsestøv, fedt, trafikfilm, olie, bremsevæske, brændstof og andet snavs
  • Bremserensen rengør uden, at man behøver at skille komponenterne ad og efterlader ingen fedtede overflader
  • Indeholder 500 ml
  • Må ikke anvendes på varme bremse- og koblingsdele
24.75

Varebeskrivelse

Bremserens til rengøring af bremse- og koblingsdele

Autozone bremserens bruges til rengøring og affedtning af bremse- og koblingsdele, og det fjerner effektivt bremsestøv, fedt, trafikfilm, olie, bremsevæske, brændstof og andet snavs. Fordelen ved bremserens er også, at det rengør helt uden, at man skal skille komponenterne ad. Bremserens fordamper hurtigt og efterlader ingen fedtede overflader.

Bremserensen sprayes på den snavsede overflader, hvor rensen skal virke i kort tid, inden overfladen tørres af med en ren og tør klud. Behandlingen kan gentages, hvis det er nødvendigt.

Indeholder 500 ml.

Bemærk: Bremserens er kun beregnet til rengøring og affedtning af bremse- og koblingsdele. Det beskadiger ikke gummi- og plastdele, men delene må ikke nedsænkes/lægges i blød i bremserensen.

Anvend ikke bremserens på varme bremse- og koblingsdele.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

   

  

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. (H222)
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229)
Forårsager hudirritation. (H315)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P261 Undgå indånding af spray. P264 Vask forurenet hud grundigt efter brug. P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. P312 Ring til GIFTLINJEN/ læge i tilfælde af ubehag. P332+P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp. P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P391 Udslip opsamles. P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. P405 Opbevares under lås. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C / 122 °F. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

AUTOZONE Logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 500 ml
Mærke Autozone
Bruges til Bilpleje
Type Bremserens

Dokumentation