Brandslukker skum AB 6 liter

Varenr.: 9052399

Brandslukker skum AB 6 liter

Varenr.: 9052399
 • AB brandslukkere bruges til slukning af almindeligt forekommende brande i hjemmet
 • Den er beregnet til slukning af brande i A) organisk materiale og B) brandbare væsker
 • Det er en skumslukker med et indhold på 6 liter
 • Velegnet til privat brug
398.00

Varebeskrivelse

AB brandslukker med skum 6 liter

Med en brandslukker i hjemmet kan du selv slukke de mest almindeligt forekommende brande, hvis uheldet skulle være ude. Denne brandslukker er en skumslukker med 6 liter af typen AB, hvilket betyder, at den kan bruges til slukning af AB-brande:

 • A) Brand i organisk materiale, fx træ, papir og tekstiler
 • B) Brand i væsker, fx benzin og olie

Vær opmærksom på, at AB skumslukkere ikke kan bruges til slukning af brande i gasser, strømførende anlæg og fritureolier.

Produktdetaljer:

 • AB skum
 • Effektklasse: 21A 183B
 • Tåler +5 °C ~ +60 °C
 • Med trykmanometer
 • Højde: 525 mm
 • Diameter: 154 mm

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Forårsager hudirritation. (H315) 
Forårsager alvorlig øjenskade. (H318) 
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412) 
Undgå udledning til miljøet. (P273) Bær øjenbeskyttelse/beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. (P280) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) Ring omgående til GIFTLINJEN/læge. (P310) Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

nor-tec_logo

Specifikationer

Type Værdi
Diameter 154 mm
Type Brandslukker

Dokumentation