Borup vandbaseret svupp penselrens 500 ml

Varenr.: 9047834

Borup vandbaseret svupp penselrens 500 ml

Varenr.: 9047834
  • Borup vandbaseret svupp penselrens bruges til rensning og rengøring af pensler, malerruller og sprøjteværktøj
  • Den fjerner gængse maling- og laktyper både olie-, vand- og emulsionsbaserede malinger
  • Fjerner også fedt, olie og tjære fra overflader af metal, træ, beton og sten
  • Den indeholder 500 ml
49.00

Varebeskrivelse

Borup vandbaseret svupp penselrens 500 ml

Svupp penselrens fra Borup bruges til rensning og rengøring af både pensler, malerruller og sprøjteværktøj, som har været brugt til gængse maling- og laktyper. Det gælder både olie-, vand- og emulsionsbaserede malinger. 

Penselrensen fjener også fedt, olie og tjære fra overflader af metal, træ, beton og sten.

Indeholder 500 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION / læge / . P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokal affaldsregulativer.

Borup Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 500 ml
Mærke Borup

Dokumentation

Info & guides