Det er desværre ikke muligt at betale med gavekort på webshoppen i øjeblikket. Vi arbejder på at udbedre problemet. 

Borup vandbaseret svupp penselrens 500 ml

Varenr.: 9047834

49,95/stk 99,90 pr. ltr
  • Borup vandbaseret svupp penselrens bruges til rensning og rengøring af pensler, malerruller og sprøjteværktøj
  • Den fjerner gængse maling- og laktyper både olie-, vand- og emulsionsbaserede malinger
  • Fjerner også fedt, olie og tjære fra overflader af metal, træ, beton og sten
  • Den indeholder 500 ml

Borup vandbaseret svupp penselrens 500 ml

Svupp penselrens fra Borup bruges til rensning og rengøring af både pensler, malerruller og sprøjteværktøj, som har været brugt til gængse maling- og laktyper. Det gælder både olie-, vand- og emulsionsbaserede malinger. 

Penselrensen fjener også fedt, olie og tjære fra overflader af metal, træ, beton og sten.

Indeholder 500 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager alvorlig øjenskade (H318).  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338). Ring omgående til en GIFTINFORMATION / læge (P310). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokal affaldsregulativer (P501). 

Borup Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 500 ml
Mærke Borup