Borup vandbaseret svupp penselrens 500 ml

Varenr.: 9047834

49,95/stk 99,90 pr. ltr
  • Borup vandbaseret svupp penselrens bruges til rensning og rengøring af pensler, malerruller og sprøjteværktøj
  • Den fjerner gængse maling- og laktyper både olie-, vand- og emulsionsbaserede malinger
  • Fjerner også fedt, olie og tjære fra overflader af metal, træ, beton og sten
  • Den indeholder 500 ml
Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 24. feb 2020 0:18

Borup vandbaseret svupp penselrens 500 ml

Svupp penselrens fra Borup bruges til rensning og rengøring af både pensler, malerruller og sprøjteværktøj, som har været brugt til gængse maling- og laktyper. Det gælder både olie-, vand- og emulsionsbaserede malinger. 

Penselrensen fjener også fedt, olie og tjære fra overflader af metal, træ, beton og sten.

Indeholder 500 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager alvorlig øjenskade (H318).  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338). Ring omgående til en GIFTINFORMATION / læge (P310). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokal affaldsregulativer (P501). 

Borup Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 500 ml
Mærke Borup