Leveringsforsinkelse på 1-3 dage kan forekomme

Borup saltsyre 30% 5 liter

Varenr.: 9012064

89,00/stk 17,80 pr. ltr
  • Borup saltsyre 30% bruges til afsyring af murværk og fjernelse af kalkaflejringer i fx vaser og vinkarafler
  • Den kan også bruges til at justere pH-værdien i havebassiner og swimmingpools
  • Må ikke bruges på terazzogulve, marmor, aluminium og emaljerede overflader
  • Bør udelukkende anvendes udendørs
  • Indeholder 5 liter
Lagerstatus blev indlæst sidst: 5. apr 2020 8:52

Borup saltsyre 30% 5 liter

Borup saltsyre anvendes til afsyring af murværk, fjernelse af kalkaflejringer og justering af pH-værdi i fx havebassiner og swimmingpools. Saltsyre bør udelukkende anvendes udendørs, og det må ikke bruges på terrazzogulve, marmor, aluminium og emajerede overflader som på et badekar. 

Indeholder 5 liter.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare 

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader (H314). Kan forårsage irritation af luftvejene (H335). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse (P280).

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl / brus huden med vand (P303 + P361 + P353). Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge (P310). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer (P501). 

Borup Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 5 liter
Mærke Borup
Type Saltsyre