Borup saltsyre 30 % 1 liter

Varenr.: 9012055

Borup saltsyre 30 % 1 liter

Varenr.: 9012055
  • Borup saltsyre 30 % bruges til afsyring af murværk og fjernelse af kalkaflejringer i fx vaser og vinkarafler
  • Den kan også bruges til at justere pH-værdien i havebassiner og swimmingpools
  • Må ikke bruges på terrazzogulve, marmor, aluminium og emaljerede overflader
  • Bør udelukkende anvendes udendørs
  • Indeholder 1 liter
27.75

Varebeskrivelse

Borup saltsyre 30 % 1 liter

Borup saltsyre anvendes til afsyring af murværk, fjernelse af kalkaflejringer og justering af pH-værdi i fx havebassiner og swimmingpools. Saltsyre bør udelukkende anvendes udendørs, og det må ikke bruges på terrazzogulve, marmor, aluminium og emaljerede overflader som på et badekar. 

Indeholder 1 liter.


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

 

Fare

Kan ætse metaller. (H290)
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314)
Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Indånd ikke damp. (P260) Bær øjenbeskyttelse/beskyttelseshandsker. (P280) I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. (P301+P330+P331) VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. (P303+P361+P353) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til i henhold til lokale affaldsregulativer (P501)

Borup Logo

Dokumentation