Borup salmiakspiritus 25% 1 liter

Varenr.: 9012054

19,75/stk

25%. 1 liter

Rensning af smykker, rengøring af stege- og bradepander samt grillriste m.m.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader (H314). Kan forårsage irritation af luftvejene (H335). 

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse (P280).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338). VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl / brus huden med vand. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge (P303 + P361 + P353). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer (P501).