Borup salmiakspiritus 25% 1 liter

Varenr.: 9012054

19,75/stk
  • Borup salmiakspiritus 25 % 3dobbelt
  • 1 liter

Borup salmiakspiritus 25% 1 liter

Rensning af smykker, rengøring af stege- og bradepander samt grillriste m.m.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

 

Fare
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314)
Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Bær øjenbeskyttelse/beskyttelseshandsker. (P280) VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl huden med vand. (P303+P361+P353) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) Ring omgående til GIFTINFORMATION eller en læge. (P310) Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

Borup Logo.jpg