Borup salmiakspiritus 24,5 % 1 liter

Varenr.: 9012054

Borup salmiakspiritus 24,5 % 1 liter

Varenr.: 9012054
  • Borup salmiakspiritus 24,5 % 3dobbelt
  • 1 liter
19.75

Varebeskrivelse

Borup salmiakspiritus 24,5 % 1 liter

Rensning af smykker, rengøring af stege- og bradepander samt grillriste m.m.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314)
Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)
Bær øjenbeskyttelse/beskyttelseshandsker. (P280) VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl huden med vand. (P303+P361+P353) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) Ring omgående til GIFTINFORMATION eller en læge. (P310) Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

Borup Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 1 liter
Mærke Borup
Type Salmiakspiritus

Dokumentation