Borup rust- og kalkfjerner 500 ml

Varenr.: 9047236

16,00/stk 32,00 pr. ltr
  • Borup rust- og kalkfjerner er et stærkt koncentreret specialrensemiddel til afrensning af fx rust, kalk og olie
  • Kan bruges på fx galvaniserede jernplader, cement, betonfliser og afløb
  • Det er særdeles velegnet til fjernelse af rust i WC-kummer
  • Må ikke anvendes til emaljeret jern (badekar), terrazzogulve og sammen med klorholdige produkter
  • Indeholder 500 ml

Borup kalk- og rustfjerner 500 ml

Borup kalk- og rustfjerner er et stærkt koncentreret specialrensemiddel til afrensning af rust, kalksten, olie, fedt og snavs på malede galvaniserede jernplader, cement, betonfliser, eternitplader, karosserier, automobiler, containers, beholdere, bassiner og afløb. Det er særdeles velegnet til at fjerne rust i WC-kummer.

Borup kalk- og rustfjerner påføres med pensel eller børste, og det skal virke et par minutter, hvorefter der skylles grundigt med vand. 

OBS; Må ikke anvendes til emaljeret jern (badekar) og terrazzogulve. Det må heller ikke bruges med klorholdige produkter. 

Indeholder 500 ml.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare
H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl / brus huden med vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P315 Søg omgående lægehjælp. P501 Indholdet / beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Borup Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 500 ml
Mærke Borup
Type Rust- og kalkfjerner