Borup rust- og kalkfjerner 500 ml

Varenr.: 9047236

Borup rust- og kalkfjerner 500 ml

Varenr.: 9047236
  • Borup rust- og kalkfjerner er et stærkt koncentreret specialrensemiddel til afrensning af fx rust, kalk og olie
  • Kan bruges på fx galvaniserede jernplader, cement, betonfliser og afløb
  • Det er særdeles velegnet til fjernelse af rust i WC-kummer
  • Må ikke anvendes til emaljeret jern (badekar), terrazzogulve og sammen med klorholdige produkter
  • Indeholder 500 ml
15.50

Varebeskrivelse

Borup kalk- og rustfjerner 500 ml

Borup kalk- og rustfjerner er et stærkt koncentreret specialrensemiddel til afrensning af rust, kalksten, olie, fedt og snavs på malede galvaniserede jernplader, cement, betonfliser, eternitplader, karosserier, automobiler, containers, beholdere, bassiner og afløb. Det er særdeles velegnet til at fjerne rust i WC-kummer.

Borup kalk- og rustfjerner påføres med pensel eller børste, og det skal virke et par minutter, hvorefter der skylles grundigt med vand. 

OBS; Må ikke anvendes til emaljeret jern (badekar) og terrazzogulve. Det må heller ikke bruges med klorholdige produkter. 

Indeholder 500 ml.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

 

Fare
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Bær beskyttelseshandsker. (P280) VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. (P303+P361+P353) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) Søg omgående lægehjælp. (P315) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

Borup Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 500 ml
Mærke Borup
Type Rust- og kalkfjerner

Dokumentation