Borup Rense Benzin 1 liter

Varenr.: 9012048

Borup Rense Benzin 1 liter

Varenr.: 9012048
  • Borup Rense Benzin bruges til affedtning og pletfjerning af fx harpiks, olie, stearin, læbestift og tyggegummi
  • Den kan også bruges til rensning af pensler, der blevet brugt til fernis og oliebehandling af træ
  • Indeholder 1 liter
44.00

Varebeskrivelse

Borup Rense Benzin 1 liter

Borup Rense Benzin bruges til affedtning og pletfjerning af fx harpiks, olie, stearin, læbestift og tyggegummi. Den kan også bruges til rensning af pensler, der er blevet brugt til fernis, oliebehandling af træ og politurbehandling af møbler. 

Indeholder 1 liter.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png https://www.jemogfix.dk/media/1znh5wyw/ghs09_miljoefarlig.png

Fare

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. (H304)
Forårsager hudirritation. (H315)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210) Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. (P243) Bær beskyttelseshandsker. (P280) I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTLINJEN/læge. (P301+P310) VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe. (P302+P352) VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. (P304+P340 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

Borup Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 1 liter
Mærke Borup
Type Rense benzin

Dokumentation