Borup petroleum 1 liter

Varenr.: 9012053

Borup petroleum 1 liter

Varenr.: 9012053
  • Lugtfri petroleum fra Borup
  • 1 liter
29.75

Varebeskrivelse

Borup petroleum 1 liter

Anvendes til rensning af malergrej efter brug af oliemaling.
 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION / læge / . P331 Fremkald IKKE opkastning. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Borup Logo

Dokumentation