Borup oxalsyre 300 gram

Varenr.: 9012045

46,75/stk 93,50 pr. ltr

300 gram

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 23. mar 2019 15:23

Anvendes bl.a. til blegning/affedtning af træ samt rensning af aluminium.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare

Forårsager alvorlig øjenskade (H318). Farlig ved indtagelse (H302). Farlig ved hudkontakt (H312). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj (P262).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338). Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge (P310). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokal affaldsregulativer (P501).