Borup oxalsyre 300 gram

Varenr.: 9012045

34,95/stk 69,90 pr. ltr
  • Borup oxalsyre bruges til blegning/affedtning af træ, ligesom det også kan bruges til at rense aluminium
  • Oxalsyren kan desuden anvendes til rensning af glasfiber og fjernelse af rust fra fx tøj og betonfliser
  • Det er et hvidt granulat uden lugt, og der er 300 gram i beholderen

Borup oxalsyre 300 gram

Borup oxalsyre bruges primært til blegning/affedtning af træ, men det kan også anvendes til rensning af aluminium. Oxalsyre kan også bruges til rensning af glasfiber, eller hvis du har fået rust på tøj, betonfliser, plastik eller glasfiber. 

Oxalsyren er et hvidt granulat uden lugt. Indeholder 300 gram.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare

Forårsager alvorlig øjenskade (H318). Farlig ved indtagelse (H302). Farlig ved hudkontakt (H312). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj (P262).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338). Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge (P310). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokal affaldsregulativer (P501). 

 

Borup Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 300 gram
Mærke Borup
Type Oxalsyre