Borup oxalsyre 300 gram

Varenr.: 9012045

25,00/stk 50,00 pr. ltr
  • Borup oxalsyre bruges til blegning/affedtning af træ, ligesom det også kan bruges til at rense aluminium
  • Oxalsyren kan desuden anvendes til rensning af glasfiber og fjernelse af rust fra fx tøj og betonfliser
  • Det er et hvidt granulat uden lugt, og der er 300 gram i beholderen

Borup oxalsyre 300 gram

Borup oxalsyre bruges primært til blegning/affedtning af træ, men det kan også anvendes til rensning af aluminium. Oxalsyre kan også bruges til rensning af glasfiber, eller hvis du har fået rust på tøj, betonfliser, plastik eller glasfiber. 

Oxalsyren er et hvidt granulat uden lugt. Indeholder 300 gram.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare

H302 Farlig ved indtagelse.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokal affaldsregulativer.

Borup Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 300 gram
Mærke Borup
Type Oxalsyre