Borup mineralsk terpentin 5 liter

Varenr.: 9012066

114,00/stk 22,80 pr. ltr
  • Borup mineralsk terpentin anvendes som fortynder til alkydemalje, lakfarver og oliemaling
  • Kan også bruges til rengøring af pensler og andet værktøj, der har været brugt til oliemaling
  • Indeholder 5 liter

Borup mineralsk terpentin 5 liter

Borup mineralsk terpentin anvendes som fortynder til alkydemalje, lakfarver, olielakker og oliemaling. Den kan også bruges til rensning af pensler eller andet værktøj, der har været brugt til oliemaling og lignende. 

Indeholder 5 liter.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

  

 

Fare

H226 Brandfarlig væske og damp.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. P301+P330+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P315 Søg omgående lægehjælp. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Borup Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 5 liter
Mærke Borup
Type Mineralsk terpentin