Borup mineralsk terpentin 0,5 liter

Varenr.: 9012041

Borup mineralsk terpentin 0,5 liter

Varenr.: 9012041
  • Borup mineralsk terpentin anvendes som fortynder til alkydemalje, lakfarver og oliemaling
  • Kan også bruges til rengøring af pensler og andet værktøj, der har været brugt til oliemaling
  • Indeholder 0,5 liter
12.75

Varebeskrivelse

Borup mineralsk terpentin 0,5 liter

Borup mineralsk terpentin anvendes som fortynder til alkydemalje, lakfarver, olielakker og oliemaling. Den kan også bruges til rensning af pensler eller andet værktøj, der har været brugt til oliemaling og lignende. 

Indeholder 0,5 liter.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare

Brandfarlig væske og damp. (H226)
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. (H304)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H372)
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. (P243) I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. (P301+P330+P331) Søg omgående lægehjælp. (P315) Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer (P501)

Oplysningspligtige indholdsstoffer: Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25 %)

Anden mærkning: EUH066, Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Borup Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 500 ml
Mærke Borup
Type Mineralsk terpentin

Dokumentation