Borup kaustisk soda 1 liter

Varenr.: 9012061

34,00/stk

1 liter

Lagerstatus blev indlæst sidst: 23. mar 2019 19:23

Opløser propper af fedt, hår, sæbe og madrester i alle typer afløb.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Kan ætse metaller (H290). Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader (H314). Forårsager alvorlig øjenskade (H318). 

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse (P280).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning (P301 + P330 + P331). VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af / fjernes. Skyl / brus huden med vand (P303 + P361 + P353). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338). Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge (P310). Indholdet/beholderen bortskaffes i lokale affaldsregulativer (P501).