Borup kaustisk soda 1 liter

Varenr.: 9012061

33,95/stk
  • Borup kaustisk soda bruges til opløsning af propper af fedt, hår, sæbe og madrester i afløbet
  • Det er afløbsrens i fast stof i form af hvide og grålige perler
  • Kaustisk soda opløses i vand, inden det hældes i afløbet, og det kan bruges i alle typer af afløb
  • Vær opmærksom på, at kaustisk soda er stærkt ætsende og må ikke anvendes med aluminium, bly, zink og tin
  • Indeholder 1 liter

Borup kaustisk soda 1 liter

Borup kaustisk soda er afløbsrens i fast stof. Den er i hvide eller grålige perler, som ikke lugter, men er stærkt ætsende og må ikke anvendes med aluminium, zink, tin eller bly. Den bruges til at opløse propper af fedt, hår, sæbe og madrester i alle typer afløb. Den opløses i vand, som hældes i afløbet, og ved regelmæssigt at anvende kaustisk soda til afløbene bliver rørene affedtet og tilstopning forebygges.

Indeholder 1 liter. 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Kan ætse metaller (H290). Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader (H314). Forårsager alvorlig øjenskade (H318). 

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse (P280).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning (P301 + P330 + P331). VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af / fjernes. Skyl / brus huden med vand (P303 + P361 + P353). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338). Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge (P310). Indholdet/beholderen bortskaffes i lokale affaldsregulativer (P501).

Borup Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 1 liter
Mærke Borup
Type Kaustisk soda