Borup kaustisk soda 1 liter

Varenr.: 9012061

Borup kaustisk soda 1 liter

Varenr.: 9012061
  • Borup kaustisk soda bruges til opløsning af propper af fedt, hår, sæbe og madrester i afløbet
  • Det er afløbsrens i fast stof i form af hvide og grålige perler
  • Kaustisk soda opløses i vand, inden det hældes i afløbet, og det kan bruges i alle typer af afløb
  • Vær opmærksom på, at kaustisk soda er stærkt ætsende og må ikke anvendes med aluminium, bly, zink og tin
  • Indeholder 1 liter
35.75

Varebeskrivelse

Borup kaustisk soda 1 liter

Borup kaustisk soda er afløbsrens i fast stof. Den er i hvide eller grålige perler, som ikke lugter, men er stærkt ætsende og må ikke anvendes med aluminium, zink, tin eller bly. Den bruges til at opløse propper af fedt, hår, sæbe og madrester i alle typer afløb. Den opløses i vand, som hældes i afløbet, og ved regelmæssigt at anvende kaustisk soda til afløbene bliver rørene affedtet og tilstopning forebygges.

Indeholder 1 liter. 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

H290 Kan ætse metaller.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P301+P330+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af / fjernes. Skyl / brus huden med vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. P501 Indholdet / beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Borup Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 1 liter
Mærke Borup
Type Kaustisk soda

Dokumentation