Borup flydende afløbsrens 1 liter

Varenr.: 9012060

Borup flydende afløbsrens 1 liter

Varenr.: 9012060
  • Afløbsrens til alle typer tilstoppede afløb
  • 1 liter
29.95

Varebeskrivelse

Borup flydende afløbsrens 1 liter

Kan bruges i alle typer tilstoppede afløb.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Bær beskyttelseshandsker. (P280) VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. (P303+P361+P353) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

Borup Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 1 liter
Bruges til Afløb
Type Afløbsrens

Dokumentation