Borup fliserens 2,5 liter

Varenr.: 9037713

56,75/stk 22,70 pr. ltr

Effektiv grundrengøring af fliserne. Løsner alt skidt og snavs.

Lagerstatus blev indlæst sidst: 19. apr 2019 6:22

Borup fliserens til effektiv grundrengøring og affedtning af fliser. Den løsner alt skidt og snavs, så dine fliser nemt skrubbes helt rene bagefter. Til udendørs brug.

Borup Flise Rens blandes med vand i forholdet 1:2.

1 dunk rækker op til 20 m².

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader (H314). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse /ansigtsbeskyttelse (P280).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338). VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af / fjernes. Skyl / brus huden med vand (P303 + P361 + P353). Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge (P310). Opbevares under lås (P405). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer (P501).