Borup Effektiv Rør Rens/afløbsrens 2,5 liter

Varenr.: 9060322

Borup Effektiv Rør Rens/afløbsrens 2,5 liter

Varenr.: 9060322
  • Borup Rør Rens kan bruges forebyggende i alle typer afløb, fx køkken- og badeværelsesvask
  • Opløser effektivt propper af fedt, hår, sæbe og andre husholdningsrester
  • Ved regelmæssig anvendelse forhindrer Rør Rens at afløbene tilstoppes
  • Indhold: 2,5 liter
49.95

Varebeskrivelse

Borup effektiv rør rens 2,5 liter

Borup rør rens er til forebyggende anvendelse i alle typer afløb, fx fra køkken- eller badeværelsesvask. Opløser effektivt propper af fedt, hår, sæbe og andre husholdningsrester. Ved regelmæssig anvendelse af Borup rør rens, forhindres afløbene i at tilstoppe. 

Dunken indeholder 2,5 liter.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare 
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. 
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af / fjernes. Skyl / brus huden med vand. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Borup Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 2,5 liter
Bruges til Afløb
Type Afløbsrens

Dokumentation